1. กลับขึ้นด้านบน
  2. นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์การท่องเที่ยวฮิเมจิสำหรับชาวต่างประเทศ

หน่วยงานการท่องเที่ยวและการจัดงานประชุมฮิเมจิ (องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “หน่วยงานฯ”) ถือว่าการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ หน่วยงานฯ ได้ทำการชี้แจงนโยบายอย่างชัดเจนไว้ในหน้านี้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานฯ ว่ามีการได้รับ นำไปใช้ และคุ้มครองอย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากตัวผู้ใช้บริการเอง

หน่วยงานฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของผู้ใช้บริการในบางหน้า เช่น ติดต่อสอบถาม ฯลฯ โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้อธิบายไว้ในแต่ละหน้าของเว็บไซต์นี้ซึ่งผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเอาไว้ หน่วยงานฯ จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลงทะเบียนโดยผู้ใช้บริการในแต่ละหน้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหน้าที่เกี่ยวข้อง

การให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามและการนำไปใช้งานอย่างอื่น

อาจมีการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นให้แก่บุคคลที่สามทราบ ในกรณีนี้จะแจ้งรายละเอียดและขอความยินยอมในการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามจากผู้ใช้บริการทุกครั้งที่มีการสมัครเข้าใช้บริการดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ร้องขอโดยผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้ (เช่น แจ้งที่อยู่ ชื่อ ฯลฯ ให้กับผู้ประกอบการจัดส่ง / ขนส่ง ทราบเพื่อส่งเอกสาร) นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลที่สามเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม อาจมีการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้แจ้งผู้ใช้บริการทราบในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองชีวิตหรือสิทธิมนุษยชน หรือในกรณีที่ให้ความร่วมมือตามคำร้องขอตามกฎหมายจากหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์กรตุลาการ ตำรวจ ฯลฯ หรือในกรณีที่ปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ

เครื่องมือวิเคราะห์การเข้าใช้งาน

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics เพื่อการพัฒนาการให้บริการ
Google Analytics ใช้งาน "คุกกี้" เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้บริการ โดยการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้บริการจะดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของ Google
สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Analytics ขอให้ดูจากเว็บไซต์ Google Analytics
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการ Google Analytics

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

หน่วยงานฯ ดำเนินการจัดการอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดการสูญหายหรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการเมื่อใช้บริการเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมที่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ เท่านั้น และดำเนินการภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการรั่วไหลไปยังบุคคลที่สามหรือถูกเปลี่ยนแปลงจากภายนอก หากมีการว่าจ้างบริษัทภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ / การจัดการ ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หน่วยงานฯ จะทำการควบคุมดูแล / จัดการในการดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทที่ถูกว่าจ้างดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

เว็บไซต์นี้อาจมีการตั้งค่าลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โปรดตรวจสอบการดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวด้วยตัวคุณเอง การใช้บริการเว็บไซต์นี้จะถูกดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ หน่วยงานฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลแต่ละประเภทที่ได้รับโดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หน่วยงานฯ อาจมีการทบทวนและแก้ไขนโยบายดังกล่าวข้างต้นตามความเหมาะสม โดยการแก้ไขทั้งหมดจะทำการประกาศให้ทราบในหน้านี้

การเปิดเผย การแก้ไข การระงับการใช้งาน และการลบข้อมูลส่วนบุคคล

หากบุคคลใดประสงค์จะใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น การเปิดเผย การแก้ไข การระงับการใช้ การลบ ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หน่วยงานฯ จะตอบรับทันทีตามกฎหมาย

นโยบายคุกกี้

บริษัท ฯ มีการใช้งานคุกกี้ การที่ยังคงใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ต่อไปแสดงว่าท่านยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

คุกกี้ หมายถึง

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อยที่ส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ (หรืออุปกรณ์อื่นที่รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต) ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลการดำเนินการหรือการตั้งค่าบนเว็บไซต์ซ้ำอีกภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด (เช่น การเข้าสู่ระบบ ภาษา หรือการตั้งค่าอื่น ๆ เป็นต้น) เมื่อกลับไปที่เว็บไซต์หรือย้ายจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งในเว็บไซต์ที่เคยผู้ใช้เคยเข้าถึง
โดยทั่วไป คุกกี้จะประกอบด้วยชื่อของเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ อายุการใช้งานของคุกกี้ (กล่าวคือ ระยะเวลาที่คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์) และค่าตัวเลข (โดยปกติจะเป็นตัวเลขแบบสุ่มที่ไม่ซ้ำกัน)
คุกกี้มีประเภท "แบบถาวร" (ประเภทที่ยังคงเหลืออยู่บนอุปกรณ์แม้ว่าผู้ใช้จะออฟไลน์) และ "แบบเซสชัน" (ประเภทที่จะถูกลบเมื่อปิดเบราว์เซอร์)

วัตถุประสงค์ในการใช้ในเว็บไซต์นี้

หน่วยงานฯ ใช้คุกกี้เพื่อติดตามและทำความเข้าใจในการโต้ตอบกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานดังกล่าวและทำการปรับปรุงต่อไปในอนาคต นอกจากนี้อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องด้วย ไม่สามารถพบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล และคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้โดยการใช้คุกกี้ได้

การให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

หน่วยงานฯ ใช้คุกกี้ที่ให้ข้อมูลแก่พันธมิตรในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Google ฯลฯ พันธมิตรแต่ละรายสามารถใช้ข้อมูลนี้ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้ให้ไว้กับพันธมิตรแต่ละรายโดยตรงบนแต่ละแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น มีการใช้ Google Analytics เพื่อวิเคราะห์สถิติข้อมูลโดยรวมที่ไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์นี้ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้สามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆ เช่น หน้าเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมบ่อยที่สุดได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และให้บริการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมต่อไปในอนาคต

คุกกี้ที่ใช้งาน

คุกกี้ด้านประสิทธิภาพ (Performance cookies) : Google Analytics ทำการรวบรวมข้อมูลสถิติที่ไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับการโต้ตอบของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
คุกกี้อื่น ๆ : YouTube ใช้คุกกี้เพื่อเล่นวิดีโอที่ฝังอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ Google ใช้คุกกี้ในบริการแผนที่เพื่อระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้บริการ

การจัดการคุกกี้ของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้มีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมในการใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นได้ตลอดเวลา หากปิดการใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์ อาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดที่มีบนเว็บไซต์นี้ได้ แม้จะปิดใช้งานแต่คุกกี้ที่มีอยู่ซึ่งจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์จะไม่ได้ถูกลบออกไป หากต้องการลบออก โปรดดูที่การตั้งค่าเบราว์เซอร์และหน้าช่วยเหลือ

คุกกี้ เช่น Google Analytics ฯลฯ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ของบุคคลที่สามที่ด้านล่าง โปรดดูลิงก์ไปยังแต่ละเว็บไซต์ด้านล่าง

① Google Analytics
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ Universal Analyticsopen in another tab
โปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์open in another tab

② การใช้งานคุกกี้จากบริการของ Google เช่น YouTube และ Google Maps
ประเภทของคุกกี้ที่ Google ใช้open in another tab
Google ใช้ข้อมูลของคุกกี้อย่างไรopen in another tab

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หน่วยงานการท่องเที่ยวและการจัดงานประชุมฮิเมจิ (องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์)68 Honmachi, Himeji-shi 670-0012
โทร : +81-79-222-2285
อีเมล : info@himeji-kanko.jp